Πρόταση της Επιχειρησιακής Ομάδας

Κρίσιμο ρόλο για την ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Μονάδας Διαφάνειας έχει η επιχειρησιακή διάρθρωση των υπηρεσιών δημοσίευσης και διαβούλευσης στη βάση νέων οργανωτικών αρχών και αξιών. Αρχών και αξιών που έμπρακτα θα αλλάξουν την καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, γραφειοκρατία ,σπατάλη πόρων και αποκλεισμούς.

Για κάθε επι μέρους Μονάδα Διαφάνειας προτείνουμε ένα σύστημα δημόσιευσης των νομικών της πράξεων με τις ακόλουθες γενικές αρχές:

 • Υποχρεωτική, θεσμικά κατοχυρωμένη διαδικτυακή δημοσιοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης και των τελικών κειμένων των νομικών πράξεων, ως προϋπόθεση για να δημοσιευθούν στο ΦΕΚ και για να ισχύουν
 • Οι νομικές πράξεις  δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του κάθε υπουργείου  και  σε κεντρική ιστοσελίδα που λειτουργεί  στο Εθνικό Τυπογραφείο
 • Τα ΦΕΚ εκδίδονται ηλεκτρονικά με ανοικτά πρότυπα και είναι δωρεάν διαθέσιμα στον ιστοχώρο του Ε.Τ.
 • Στη διαδικασία έκδοσης και δημοσίευσης νομικών πράξεων να περιλαμβάνεται, θεσμικά και δεσμευτικά, το στάδιο  της υποχρεωτικής δημόσιας διαβούλευσης
 • Η υποχρεωτική δημοσίευση των νομικών πράξεων να εφαρμόζεται στη Δημόσια  Διοίκηση, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην Αυτοδιοίκηση  (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Περιφέρειες, Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού) Ν.Π.Δ.Δ. και Ι.Δ. Δημοσίου) καθώς και στο  Κοινοβούλιο
 • Να δημοσιεύονται όλες οι πράξεις που δεν είναι απόρρητες & δεν θίγουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Κάποια προτεινόμενα πιο ειδικά χαρακτηρικά των επι μέρους διαδικτυακών τόπων για τη διαφάνεια είναι:

 • Να γίνει μια όσο το δυνατόν πιο πλήρης λεξικογράφηση με λειτουργία μηχανής αναζήτησης και λέξεις-κλειδιά και χωρικές παραμέτρους ώστε να καταχωρούνται με τρόπο καταληπτό για τον πολίτη
 • Οι μονάδες διαφάνειας είναι ουσιαστικά ένα ανοικτό και διαρκώς προσβάσιμο σύστημα διαχείρισης της δημόσιας πληροφορίας
 • Οι ισχύουσες από το παρελθόν πράξεις και διατάξεις κωδικοποιούνται και ψηφιοποιούνται σε ανοικτή,  άμεσα και δωρεάν προσβάσιμη μορφή.
 • Η ανάρτηση όλων των πράξεων στο διαδίκτυο είναι μόνιμη και διαρκής.
 • Διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • Εξασφαλίζεται η ενίσχυση της διαφάνειας, χωρίς βλάβη της ιδιωτικότητας

Για την εισαγωγή υποχρεωτικού σταδίου δημόσιας διαβούλευσης προτείνουμε τις παρακάτω γενικές αρχές:

 • Να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες είτε γραπτά μέσω ΚΕΠ,  είτε ηλεκτρονικά-διαδικτυακά
 • Η  διαβούλευση να είναι δυνητικά ανοιχτή στο διηνεκές, με αυτόματη χορήγηση “Αριθμού Συμμετοχής” σε κάθε συμμετέχοντα.
 • Να γίνεται συνεχώς αποδελτίωση των παρεμβάσεων των πολιτών, να δίδεται ηλεκτρονικά απάντηση είτε ειδικά, είτε ομαδοποιημένα, να προωθείται η αξιοποίηση ιδεών και προτάσεων και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την τύχη της πρότασής τους.
 • Προσωπικό με αποδεδειγμένη διαδικτυακή παιδεία να καταγράφει προβλήματα και ανάγκες, να αξιολογεί προτάσεις και να αντλεί ιδέες για την επιλογή λύσεων και τη βελτίωση του όλου συστήματος.

Θέτουμε σε δημόσια συζήτηση κάποιες σκέψεις για τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των σταδίων που προτείνουμε να έχει η δημόσια διαβούλευση:

 • εκδήλωση και δημοσιοποίηση της βούλησης του αρμόδιου φορέα για παρέμβαση προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ή και προβλημάτων
 • προκαταρτική διαβούλευση κατά την οποία γίνεται συλλογή ιδεών και προτάσεων επί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. για  ένα  μήνα.
 • επιλογή και προβολή της επιλεγόμενης  λύσης με προσχέδιο απόφασης ή νόμου ή ΠΔ
 • κυρίως διαβούλευση (επί τρεις εβδομάδες) για διατύπωση σχολίων και προτάσεων επί του σχεδίου
 • Ανάρτηση του τελικού σχεδίου στην ειδική ιστοσελίδα του φορέα και την κεντρική του συστήματος δημόσιας διαβούλευσης.
 • Τελική διαβούλευση που διαρκεί  7 έως 10  ημέρες και αφορά την διατύπωση των διατάξεων του σχεδίου.
 • Διαδικασία  Επικύρωσης (υπογραφή, ψήφιση κλπ)
 • Διαδικασίας δημοσίευσης
 • η διαβούλευση θα συνεχίζεται στο διηνεκές και μετά την δημοσίευση δηλ. θα μπορεί ο πολίτης να καταθέτει τις ιδέες του και τις προτάσεις του συνεχώς και θα δίνεται η δυνατότητα να ξεκινά η διαδικασία διαβούλευσης όχι μόνο από τον κρατικό μηχανισμό αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες.

Είναι προφανές ότι η πρακτική εφαρμογή  τέτοιων επιχειρησιακών αλλαγών στη λειτουργία του δημοσίου προϋποθέτει συνεχείς προσαρμογές, συντονισμό και παρακολούθηση προκειμένου κάθε πολίτης να μπορεί να έχει συνεχή, ανοικτή, δωρεάν και ανεμπόδιστη πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα και στις υπηρεσίες δημόσιας διαβούλευσης.

17 απαντήσεις στο “Πρόταση της Επιχειρησιακής Ομάδας”

 1. Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙ

  Για την ανάκτηση τις πολιτικής δυναμικής θέλω να επισημάνω ΕΝΑ ΣΤΟΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, που διακατέχεται από πνεύμα δημιουργικής φαντασίας, προσεγγίσης ανάδυξης, πρακτικης παρεμβολής, αντιμετωπησης των προβλημάτων που, “ανεξάρτητα από το χρώμα που διαλέγει κανείς και δίνει νόημα στη ζωή του”, απεγκλωβίζειτην παραγωγικότητα δημιουργικών δυνάμεων ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ με ΗΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΑΙ ταυτόχρονα δημιουργή ΠΕΔΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και πόλο ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ που αναζητούν ΧΩΡΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΞΙΦΟΜΑΣΚΟΥΝ το 90%? του χρόνου τους επί μισθό, οι ΜΕΝ για την υπεκφυγή διαχρονικών ανομιών των διπλεκόμενων στη διαφθορά, οι ΔΕ γιατί δεν τους πήρανε χαμπάρι εν καιρό και διαφεύγουν την απόδωση των ευθυνών τους.

  Πράγμα το οποίο θα το έχουμε και θα το συναντάμε μπροστά μας καθότι αιτία για το πρωτογενές στάδιο καταναλωτικής αναπαραγωγής και αναποτελεσματικότητας του κοινοβουλευτικού έργου βρίσκετε στη μη δύμαμι της γνώσης του λαού πάνω σε δυο βασικά πράγματα τα οποία προσωπικά τα εντοπίζω ΕΔΩ

  Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
  ΚΑΠΟΤΕ λοιπόν, θα πρεπει ΕΜΠΡΑΚΤΑ να προκαταλάβη την έδρα, ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ “ανεξάρτητα από το χρώμα που διαλέγει κανείς και δίνει νόημα στη ζωή του” για ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΕΜΗΝΑΡΙΑ (ακόμα και διαδικτυακά, http://kodikas-dimon-koinotiton.blogspot.com/), πάνω στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και όχι μόνον εσωκομματικά, βάζοντας φραγμό στο πρωτογενές στάδιο των διαπλεκόμενων στους ΟΓΑ, και να παραδώση τη σκυτάλη, διαπαιδαγώγησης και παιδείας πολιτικών αξιών και ΕΥΘΥΝΗΣ, στον ελεύθερο ενεργό πολίτη.

  Αστικός Κώδικας.
  ΚΑΠΟΤΕ λοιπόν επίσης, θα πρεπει ΕΜΠΡΑΚΤΑ να προκαταλάβη την έδρα, ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ “ανεξάρτητα από το χρώμα που διαλέγει κανείς και δίνει νόημα στη ζωή του” για ΣΕΜΗΝΑΡΙΑ (ακόμα και διαδικτυακά, http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2007/08/blogger-gr.html και γιατί όχι?),
  πάνω στο συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη να εξασκεί ο ίδιος το δικηγορίν στο Ειρηνιδικείο και στο πρωτοδικείο βάζοντας φραγμό στο πρωτογενές στάδιο των κατά τόπους παραδικαστικών κυκλωμάτων, και να παραδώση τη σκυτάλη, διαπαιδαγώγησης και παιδείας πολιτικών αξιών και ΕΥΘΥΝΗΣ, στον ελεύθερο ενεργό πολίτη,

  Γιατί όταν κάποιος είναι γνώστης τις σχέσης των κακών κείμενων στους ΟΓΑ, στη πρωτογενή τους μορφή, και κατέχει δε και τα σχετικά των δυνατοτήτων του παρέμβασης ΜΕΣΩ ΚΑΙ του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ΑΛΛΑ ΚΑΙ του να εξασκεί ο ίδιος το δικηγορείν στο Ειρηνιδικείο και στο πρωτοδικείο, και έχοντας γνώση αυτού οι ελικοπτερόπολιτικάκιδες τις διαπλοκής των ΟΓΑ δεν θα πέρνουν πολιτικές αποφάσεις που συνειδητά συνδράμουν σε απότοκες δικαστικές αποφάσεις, ΑΛΛΑ και οι ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ τους θα ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΑΙ, όπως και με τα σκυλοπαίδια στη Σκύρο, έτσι θα περιοριστεί και η γάγραινα τις ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ διαφθοράς την οποία σε βαθμό 70% , κατ΄ επανάληψη το Σώμα Ελεγτών Δημόσιας Διοίκησης εντοπίζει στους ΟΤΑ, και είναι εκεί όπου οι διαπλεκόμενοι αλληλοεντωπίζονται διαπαιδαγωγούνται ανδρώνονται επιλέγονται και προωθούνται υπο την ευλογία βατοπεδιτών και λαυρομεγίστων, και ως υπάληλοι, σε διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες των δημοσίων υπηρεσιών μέχρι και στο νομοθετικό έργο της Βουλης,

  ΘΑ ΕΝΩΧΛΟΥΣΕ ΑΝ ΔΕΝ ακολουθούσαν τα κόματα σε μέτρα και σταθμά παιδείας, για διαπαιδαγώγηση των δικών τους μελών σε αντιπερισπασμό ανάκτησης και τις δικής τους απολεσθείσας πολιτικής δυναμικής? θα ήταν εις βάρος τις δυναμικής πολιτικής του ευνομούμενου και ευημερίας της πολιτείας? σίγουρα όμως θα ήταν εις βάρος τις χαλιναγώγησης του πολίτη “ανεξάρτητα από το χρώμα που διαλέγει κανείς και δίνει νόημα στη ζωή του”, μέσω τις άγνοιας των δυνατοτήτων παιδείας,
  και εξάσκησης ελέγχου από τον ίδιο τον πολίτη.

  ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ να “ΛΑΒΟΥΝΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ εκδίκηση” ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ!
  Πριν τον απόπλου της πολιτκής μοναξιάς του καθενός στην αιωνιότητα της γαλήνης.

  Οχι και πως δεν μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος ώστε να γίνουμε δυο, μπας και βρεθεί και κανένας άλλος, τρίτος, και γίνουμε χίλιοιδεκατρείς!

 2. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ λέει:

  Θα συμφωνήσω με τις απόψεις του κ. Τάσου Καρκαντζέλη, κυρίως στο σημείο που λέει «Όσοι έχουμε κάνει έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ξέρουμε ότι τελικά όλα κολάν στο ποιος θα τα ενημερώνει καθημερινά». Εργάζομαι σε Υπουργείο σαν Πληροφορικός για μια δεκαπενταετία. Η πείρα μου λέει ότι η Δημόσια Διοίκηση όπως είναι δομημένη σήμερα αδυνατεί να ανταποκριθεί (η μάλλον θα είναι απέναντι) στη δημοσίευση , ιδιαίτερα στους μικρούς διαγωνισμούς, τις αποφάσεις και τις αναθέσεις. Οι λόγοι είναι πολλοί και οι δικαιολογίες που μπορεί να επικαλεστεί κάποιος Διευθυντής ακόμη περισσότερες. Κυριότερη δικαιολογία θα είναι η άγνοια της τεχνολογίας σε αυτό το υψηλό επίπεδο διοίκησης. Η λύση που προτείνει ο Τάσος (εκπαίδευση σε όλους) είναι μια λύση, αλλά δεν εκτιμώ ότι θα είναι και αποτελεσματική όπως στις εφορίες. Και αυτό γιατί στις οικονομικές υπηρεσίες η είσπραξη των φόρων ελέγχεται σε κάθε Δ.Ο.Υ. και υπάρχουν και συνέπειες για τον Έφορα, αν δεν «πιάσει» τους στόχους που του έχουν τεθεί. Έτσι έχει κάθε λόγο να πιέζει τους υπαλλήλους προς τη κατεύθυνση της εκμάθησης των Νέων Τεχνολογιών. Κάτι σημαντικό που θα μπορούσε να γίνει προς την ίδια κατεύθυνση είναι η σύνδεση της δημοσίευσης με βάση το ν. 3230/2004 – Διοίκηση με στόχους (του ΠΑΣΟΚ) ώστε μέσα στη στοχοθεσία κάθε Διεύθυνσης ή τμήματος να υποχρεώνεται να τηρεί αρχείο και να αναφέρει το πόσες αποφάσεις πήρε και πόσες από αυτές δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο. Η λύση στο πρόβλημα θα ήταν να τοποθετούνταν ένας πληροφορικός σε κάθε Διεύθυνση ο οποίος θα είχε και την ευθύνη της Δημοσίευσης. Μια άλλη λύση θα ήταν η δημιουργία γραφείου τύπου σε κάθε οργανισμό το οποίο θα είχε την υποχρέωση της δημοσίευσης.

 3. Ο/Η Διονυσης Βασιλακις λέει:

  Για να δει ασπρες ημερες η πατριδα και πρασινες το ΠΑΣΟΚ:
  1. Ολοκληρωτικη Αποκηρυξη της Νεοφιλελευθερης Πολιτικης του κ. Κ. Σημιτη.
  2. Πληρη εφαρμογη της πραγματικης οικονομιας οπου η αυξηση του κεφαλαιου θα βασιζεται στις ωρες εργασιας, με παραλληλη εφαρμογη κοινωνικης πολιτικης. Ειναι ασυμβιβαστο και σκανδαλωδες στην αντιληψη του Σοσσιαλισμου απο την μια να υπαρχουν ανεργοι, πεινασμενοι, αστεγοι και αρρωστοι χωρις δυνατοτητα αποτελεσματικης ιατρικης περιθαλψης, και απο διπλα τους να περνανε λιμουζινες των εκατομμυριων κατευθυνομενες σε πολυεξοδα High Life Parties…
  3. Αποτελεσματικο ελεγχο στο Χρηματιστηριο με βαρυτατες κυρωσεις στους παρανομουντες και φορολογηση επι των κερδων. Ειναι απο καθε αποψη αδιανοητο και καταφωρα αδικο, να φορολογειται ο ιδρωτας της εργασιας και να μενουν αφορολογητα κερδη που ειναι αποτελεσμα στιγμιαιας μεταφορας κεφαλαιων απο χερι σε χερι…
  4. Αξιοκρατικες με τελειως διαφανεις δημοκρατικες διαδικασιες προσληψεις στο Δημοσιο, ασχετως σε ποια πολιτικη παραταξη ανηκει ο προσλαμβανομενος. Δεν προσφερουν υπηρεσιες στην Πατριδα τα κομματικα χρωματα αλλα η ικανοτητα αποδοσης στην συγκεκριμενη εργασια…
  5. Αποκεντρωση της Διοικησης . Ενδεικτικα ωφελιμη η μελετη του Ελβετικου Συστηματος Κεντρικης και Περιφεριακης Διοικησης. Φυσικα αυτο συνεπαγεται και οικονομικη αυταρκεια των Περιφεριακων Κεντρων Διοικησης
  6. Επιτελους τερμα στην «εν θερμω« καταστροφη του δασικου πλουτου! Ειναι βεβαρυμενες ολες ανεξαιρετως οι Κυβερνησεις των τελευταιων τουλαχιστον 30 ετων… Νομοθεσια οπου Ν` ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΕΦΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΜΕΝΕΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ… Το μαχαιρι στο κοκκαλο δηλαδη…
  7. Παιδεια και ερευνα: Αναβαθμιση του εκπαιδευτικου σωματος, παιδεια με στοχο την προαγωγη του φοιτητη σε ελευθερα, δημιουργικα και υπευθυνα σκεπτομενου πολιτη, και αυξηση των δαπανων ετσι που να καλυπτονται οι σημερινες και οι αμεσα μελλοντικες αναγκες στις τεχνολογικες και θεωρητικες επιστημες. Η Αγνοια ειναι η μητερα της βαρβαροτητας…
  8. Μεταναστευτικο: οικιοποιηση μεταναστων με αγαθες προθεσεις , αποπομπη των εγκληματικων στοιχειων με αποτελεσματικη διαφυλαξη των συνορων. Πιεση στην Ευρωπαικη Κοινοτητα, καθιστωντας σαφες οτι τα συνορα μας ειναι και συνορα της Ευρωπης
  9. Πρασινη Ενεργεια: οικονομικα κινητρα στις επενδυσεις. «Βομβαρδισμος« ενημερωσης των καταναλωτων με παραλληλη παροχη οικονομικων κινητρων τοσο σε οσους πρωτοεγκαθιστουν μη ρυπογονοες μοναδες παραγωγης ενεργειας, οσο και σε οσους αντικαθιστουν τις υπαρχουσες μοναδες που λειτουργουν με συμβατικα ρυπογονα καυσιμα, με τετοιες που δεν ρυπαινουν το περιβαλλον. Μια ματια στις αντιστοιχες πολιτικες επι των εναλλακτικων πηγων ενεργειας σε χωρες οπως η Δανια, η Σουηδια, η Αυστρια, η Γερμανια, η Ιταλια αλλα και αλλες Ευρωπαικες χωρες θα ωφελισει μεγιστα. Πρωτη κινηση:
  σε οσους εγκαθιστουν νεες μη ρυπογονες μοναδες παραγωγης ενεργειας η αντικαθιστουν τις συμβατικες με τις τελευταιες, αν οχι πληρη καταργηση του ΦΠΑ, τουλαχιστον καθορισμος στο 4-5% της αξιας αγορας και εγκαταστασης. Εν κατακλειδι
  πρεπει να δοθει τεραστιο βαρος και εφαρμογη σ` αυτον τον τομεα παραγωγης ενεργειας οπου και 100000 περιπου θεσεις εργασιας αλλα και μειωση μολυνσης του περιβαλλοντος εξασφαλιζονται…
  10. Σβησιμο απο τον χαρτη της παραγωγης και διακινησης αγαθων των «Καρτελ«, ειδικα στα ειδη βασικης διατροφικης αλλυσιδας…. Τα «προστιμα« της ΝΔ στα σκανδαλα των Καρτελ του γαλακτος (που αμφιβαλλω αν εξωφληθηκαν…) ηταν καθαρος εμπαιγμος….
  11. Περιβαλλον: Πεζοδρομοι, ποδηλατοδρομοι, δεντροφυτευση στις καμμενες εκτασεις αλλα και σε καθε ελευθερο χωρο που ανηκει στο δημοσιο, κινητρα για πρασινες ταρατσες και μπαλκονια.
  Αποκλεισμος αυτοκινητοκινησης στο κεντρο των μεγαλουπολεων, μ` εξαιρεση τις πρωινες ωρες για τροφοδοσια των καταστηματων. Παραγωγη Ηλεκτρικης Ενεργειας σε μεσαιες και μεγαλες Μοναδες με καυση Pellets απο Βιομαζα Καταλοιπων Αγροτικης Επεξεργασιας (Gasification Power System). Τα συγκεκριμενα Pellets μπορουν να «συν-καιγονται« με τον λιγνιτη σε ποσοστο 50-60% μειωνοντας σε αντιστοιχο ποσοστο την ρυπανση. Αλλα και ο λιγνιτης αυτος καθ` εαυτος μπορει να καιγεται με Gasification Power system μειωνοντας σε τεραστιο βαθμο την ρυπανση…
  Φυσικα αυτο συνεπαγεται μεγαλο κοστος επενδυσεων, περιπτωση οπου η Κυβερνηση μπορει να συνεισφερει με παροχη οικονομικων κινητρων, αφου σιγουρα αυτα τα κινητρα σιγουρα ειναι ανταποδοτικα…
  Επισης οικονομικα κινητρα και παροχες στην εφαρμογη και εγκατασταση και αλλων εναλλακτικων πηγων ενεργειας, οπως αιολικη, ηλιακη, γαιωθερμικη, παλιροιακη, κυματικη κλπ. Κινητρα για «πρασινα σπιτια«. Ειναι τουλαχιστον εξευτελιστικο η Γερμανια και αλλες χωρες της συνεφιας να ειναι κατα πολυ μπροστα απο την Ελλαδα της ηλιοφανειας, στην χρηση της ηλιακης ενεργειας….! Επιβολη εγκαταστασης καπνοσυλλεκτων σε ολες ανεξαιρετως τις ρυπογονες βιομηχανικες και βιοτεχνικες μοναδες. Οικονομικη στηριξη στις εγκαταστασεις επι μικρων και μεσαιων μοναδων με χαμηλο κυκλο εργασιων
  Αποτελεσματικη παρακολουθηση και ελεγχος στην μολυνση των υδατινων πορων. Αυστηροτατες κυρωσεις στους παραβατες. Ενημερωση αρχικα στους αγροτες, και μετα την ευλογη παροδο χρονου, σε οσους δεν ακολουθουν τις οδηγιες προφυλαξης, αυστηρες κυρωσεις
  12. Ας ξανακανουμε την απασχοληση των μη εχοντων και κατεχοντων, εργασια των αξιοπρεπως διαβιουντων ανθρωπων.
  Υπαρχει πλουτος στην πατριδα μας. Αρκει ν` αξιοποιειται με τροπο που να ειναι ανταγωνιστικος αλλα και κοινωνικα ωφελιμος και δικαιος…
  Ειθε το πνευμα του μακαριτη Γ. Γεννηματα να επικρατησει στην σκεψη και στη δραση και να ξαναενταξει το ΠΑΣΟΚ στο χωρο του Σοσιαλισμου. Ας μην γινει ποτε παρελθον η θυμηση της Νεοφιλελευθερης εφαρμογης πολιτικης του Κ. Σημιτη, μιας πολιτικης που μετετρεψε το ζομπι της παραδοσιακης Δεξιας σε δροσερη παρθενα και κινδυνεψε να βαλει στο χρονοντουλαπο της Ιστοριας το Κινημα….
  Μιας και αναφερθηκα στον Σημιτη, δεν καταλαβαινω τι θεση εχει ο Θ. Παγκαλος, ενας τοσο αντιλαικος, απολυταρχικος και χυδαια εκφραζομενος τυπος σε (οποιοδηποτε) Σοσσιαλιστικο Κινημα η Κομμα… Αληθεια γιατι δεν τον δωριζετε στον Καρατζαφερη; Εκει ειναι ο φυσικος του χωρος…
  Ευχομενος καλα αποτελεσματα, χαιρετω αγωνιστικα
  Δ. Β.

 4. Ο/Η Alex λέει:

  ΕΚΑΝΑ CROSS-POST ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ – ΕΔΩ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ POST

  Νικήτας: δε γίνεται να μην υπάρχει διαγωνισμός ή κάποιου είδος διαγωνιστική διαδικασία, και να προ-υπάρχει βάση με προμηθευτές και προϊόντα και τιμές, επειδή αυτό παραβιάζει τα άρθρα 28, 29 και 30 της Συνθήκης της ΕΕ, αφού με αυτή τη βάση δεδομένων τοποθετούνται εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων. Αυτό, επειδή για να πουλήσει ένας πχ Γερμανός στο δημόσιο, θα πρέπει να έχει καταχωρήσει τα είδη του στη βάση, αφού η εγγραφή στη βάση είναι προϋπόθεση.

  Επίσης, με τη διαδικασία των διαγωνισμών γίνεται και η λεγόμενη αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων του υποψηφίου, υποβάλονται εγγυητικές κλπ.

  Συνιστώ να ρίξεις μια ματιά στο ΠΔ 60/2007 (βάλ’το στο γκούγκλ και θα σου βγάλει λινκ αμέσως!) καθώς και τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου, ΠΔ 118/2007.

 5. Ο/Η Μαρια Συνεφια-Williamson λέει:

  Τη δεκαετια του 1980 στη Βρετανια υιοθετηθηκε η ‘Plain English Campaign’-'καμπανια Απλης Γλωσσας’. Ολα τα γραπτα η προφορικα κειμενα με αντικειμενο τον πολιτη και τις υπηρεσιες του επρεπε να ειναι σε κατανοητη γλωσσα! Η καμπανια ενστερνησθηκε με ‘μεσιανικο’ παθος και καθε οργανισμος, κρατικος η ιδιωτικος περασε ολα τα ‘προιοντα’ του μεσα απο απο αυτο το σουρωτηρι και κρατησαν μονο οτι δεν περασε απο τις τρυπες!!! Νομοι, συμβολαια, αιτησεις-τα παντα!!
  Υιοθετησαν και μια σφραγγιδα που φιγουραριζε περηφανα παντου.
  ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΟΟΙ ΕΥΚΟΛΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ. Η γλωσσα που αποκλειει πληρη κατανοηση απο τον απλο πολιτη γινεται αυτοματα η αρχη της διαδικασιας εκμεταλευσης του πολιτη. Ολοι αυτοι που λεγουν οτι ΔΕΝ γινεται, αυτο που εννοουν ειναι οτι δεν ειναι διατεθιμενοι να αφησουν κατω τα κουταλια της εκμεταλευσης και της διαφθορας

 6. Ο/Η Alex λέει:

  Ας υπάρχει ένα κεντρικό site όπου θα γίνεται διαχείριση rss feeds, δηλαδή θα μπορώ να εγγραφώ, όπως για παράδειγμα και τα comments αυτής της σελίδας. Θα μπορώ μετά να δέχομαι rss feeds είτε σε browser όπως ο google reader ή και στο outlook μου.

  Αυτό θα επιτρέψει και μείωση του διοικητικού φόρτου για εκτύπωση άαααπειρων σελιδών και προστασία άπειρων δέντρων λόγω αποφυγής φωτοαντιγράφων, και θα επιτρέψει επίσης τη δημοσιοποίηση ΟΛΩΝ των προμηθειών, και δε θα μπορεί ένας φορέας να επιλέγει προμηθευτή με τη μάσκα της «διαπραγμάτευσης» (sic!).

  Το θέμα είναι να απλοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες των διαγωνισμών, ειδικά των μειοδοτικών διαγωνισμών, ώστε με ένα πάντρεμα με τις νέες τεχνολογίες να εξοικονομηθούν ΑΜΕΣΑ χρήματα (να μια απάντηση στο «πού θα βρεθούν τα λεφτά» –> τα λεφτά είτε έρχονται ως επιπλέον έσοδα, είτε ως ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ!).

  Επίσης, όπως όταν μπαίνει ένας ασθενής πολυτραυματίας από ατύχημα μέσα στα «επείγοντα» στο νοσοκομείο και πρέπει οι γιατροί να λάβουν άμεσα μέτρα για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, και μετά -αφού τον πάνε στο δωμάτιο- συνεχίζει η ανάρρωση. Επομένως, και στην περίπτωσή μας, εκτιμώ ότι πρώτα πρέπει να σκεφτούμε τα «επείγοντα» μέτρα με τα οποία θα σταματήσουμε τη μεγάλη αιμορραγία (που επιμένω σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ουσιαστική κατάργηση των διαγωνισμών) και μετά να προχωρήσουμε σε έρευνα με ερωτηματολόγια ή ό,τι άλλες ενέργειες κριθούν σκόπιμα. ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ !

  Προτείνω στον moderator να δώσει τη δυνατότητα να συσταθεί ένα μικρό work-group με άτομα όπως η Παρθένα-Υπατεια (έχει γράψει σε σχόλιο οτι ασχολείται με προμήθειες, το ίδιο και ο «Γιάννης») που ασχολούμαστε με διαγωνισμούς κλπ, ώστε να καταλήξουμε σε μια πρόταση άμεσης εφαρμογής. Τα emails μας υπάρχουν (κατά την ανάρτηση σχολίου) οπότε μπορείς (κύριε moderator) να επικοινωνήσεις μαζί μας :)

 7. Ο/Η Αλέξης λέει:

  Πριν την προκαταρτική διαβούλευση στην οποία αναφέρεται ότι θα γίνει συλλογή ιδεών και προτάσεων νομίζω ότι, πρέπει να προηγηθούν οι εξής ενέργειες:
  1.Να συνταχθεί από ειδικούς ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο που θα αποσταλεί στις δημόσιες υπηρεσίες.
  2.Μετα την συμπλήρωση του από αυτές να αξιολογηθούν οι απαντήσεις από ειδικούς για να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα της υφιστάμενης κατάστασης, και να προτείνουν ριζοσπαστικές προτάσεις.
  3.Με βάση τα συμπεράσματα και τις προτάσεις θα καταρτισθεί σχέδιο πρότασης για διαβούλευση στο διαδίκτυο.
  4.Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αποτελέσουν το υλικό εργασίας ειδικών για την τελική μορφή της πρότασης.

 8. Ο/Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ - ΥΠΑΤΕΙΑ λέει:

  Ειμαι δημόσιος υπάλληλος – τεχνικός και γνωρίζω απο πρώτο χέρι την κατάσταση – ωραίες οι ιδέες μας αλλά θα πρέπει να μπει τάξη στην κατάσταση που επικρατεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη δυνατότητα που δίνεται για απευθείας αναθέσης και για πρόχειρους διαγωνισμούς γεγονός που αποτελεί εργαλειο εξυπηρέτησης ημετέρων με τη βούλα του Νόμου. Η Αλλαγή επομένως του νομικού πλαισίου είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει στη διαφάνεια.Να περιοριστούν οι δυνατότητες «μαγειρέματος» για περισσότερη διαφάνεια και στα μικρά και για πολλούς αμελητέα έργα και προμήθειες.

 9. Ο/Η Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος λέει:

  Πολύ ωραία η μεθοδολογία. Ιδιαίτερα το στάδιο της συλλογής ιδεών πιστεύω είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για τη συμμετοχή των πολιτών, διότι σ’ αυτό το στάδιο είναι που έχει ΝΟΗΜΑ η συμμετοχή. Το να βάζουμε τους πολίτες να σχολιάζουν επιμέρους διατάξεις έχει κάποιο νόημα, αλλά αναγκαστικά θα απευθύνεται σε λιγότερους και θέλει προσοχή διότι είναι και ολίγον επικίνδυνο για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (όπως τόνισαν ο Ασημάκης και ο Πέτρος).

  Για να αποφευχθούν τα φαινόμενα αυτά πρέπει τα σχόλια να αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Δηλαδή, αφού έχει αποφασιστεί ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό και αυτό (1……………., 2……………, 3……………, 4………………. κλπ.) στο πρώτο στάδιο της συμμετοχής, πρέπει μετά τα σχόλια στο δεύτερο στάδιο της συμμετοχής να αξιολογούνται με βάση τις γενικές κατευθύνσεις που έχουν ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης. Έτσι ένα σχόλιο που θα έρχεται σε αντίθεση με τους γενικούς στόχους και που εξυπηρετεί μόνο κλαδικά/συντεχνιακά συμφέροντα θα απορρίπτεται.

  Η συμμετοχή στο πρώτο (ΚΡΙΣΙΜΟ) στάδιο πρέπει να υποστηρίζεται από εκστρατείες ενημέρωσης, αλλιώς θα είναι πενιχρή η συμμετοχή. Μία καλή ιδέα είναι να υποχρεώνονται τα έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν την πρόθεση ενός φορέα να επιλύσει κάποιο ζήτημα και να καλούν τους πολίτες σε συμμετοχή (χωρίς χρέωση ή με μικρότερη χρέωση από τις εμπορικές καταχωρήσεις).

 10. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Αν λυθεί το πρόβλημα της διαφάνειας στις ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (΄Εχω συμμετάσχει σε πολλούς διαγωνισμούς προμηθειών στην υπηρεσία μου, άρα γνωρίζω από πρώτο χέρι πολλά θέματα) θα υπάρξει μια άνοδος του ΑΕΠ τουλάχιστον 3 %, και συγκεκριμένα προτείνω:

  1. Να υποχρεωθούν όλοι οι φορείς του Δημοσίου (Δημόσιες υπηρεσίες, κρατικοί οργανισμοί, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ελέγχονται από το κράτος) να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις για αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και για εκτέλεση τεχνικών έργων σε κοινο site ώστε να μπορούν όλοι οι επιχειρηματίες της Ελλάδος να ενημερώνονται, να κρίνουν και να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς
  2. Είναι απαράδεκτο στην δημόσια υπηρεσία που εργάζομαι να προκηρύσεται διαγωνισμός για αγορά κομπιούτερς προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και να παρουσιάζονται μόνο 2 προμηθευτές. Αυτό δεν το θέλει ούτε ο θεός.
  3. Επαναλαμβάνω: ΚΟΙΝΟ SITE ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 11. Ο/Η Θοδωρής λέει:

  Προφανώς είναι διαφορετικό πράγμα – και χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης – μια πρόταση νόμου και μια ατομική διοικητική πράξη. Είναι πρακτικά ανέφικτο και ουτοπικό να θεωρούμε ότι μπορεί να στηθεί ένα κεντρικό σύστημα (με μία μόνο βάση δεδομένων) στην οποία θα συγκεντρώνεται το σύνολο των νομικών και κανονιστικών πράξεων για διαβούλευση. Εξάλλου έρχεται σε κατ άφορη αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας , το να υποχρεώσει η Κεντρική διοίκηση περιφερειακά , τοπικής ή καθ΄’ύλην αυτοδιοίκησης όργανα να οργανώσουν την διαβούλευση με βάση τις δικές της προδιαγραφές. Νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε τον ρόλο του κράτους ως Λευκού Ελέφαντα.

  Ένα πρώτο βήμα θα ήταν να περιοριστούμε αρχικά σε λίγα και συγκεκριμένα πράγματα. Σαν πρώτες ιδέες ,μπορώ να αναφέρω την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των σχεδίων (προτάσεων) νόμου μαζί με απλοποιημένες-εκλαϊκευμένες (αλλά πλήρεις) περιλήψεις τους , καθώς και τις αιτιολογικές προτάσεις τους και τις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις του Λογιστηρίου του Κράτους σε ένα κεντρικό Site οπού θα υπάρχει. 1ον) Δυνατότητα άμεσης δημόσιας διαβούλευσης για κάθε μια ξεχωριστά , 2ον) Δυνατότητα ενσωμάτωσης της διαβούλευσης αυτής σε εξωτερικές υπηρεσίες ή site και 3ον) Πραγματικά στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των αλλαγών που έχουν επέλθει στο σύνολο των προτάσεων νόμου έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να διαπιστώνουν έαν η διαβούλευση παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο ή έχει πρακτικά αποτελέσματα.

  Το δεύτερο είναι ένας δικτυακός τόπος μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται σε πλήρη διαφάνεια οι δημόσιες προμήθειες (ιδιαίτερα αυτές των Νοσοκομείων). Δεν είναι δύσκολο να γίνει και υπάρχουν ήδη αρκετές χώρες που το εφαρμόζουν.

  Τέλος ένας πίνακας στη πλατεία Συντάγματος (και σε άλλες πόλεις επίσης) που θα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο το δημόσιο έλλειμμα και χρέος της χώρας , μπορεί να έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα , αλλά νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει.

 12. Παλι διυλίζουμε τον κωνωπα των λεπτομερειών και ξεχναμε την καμηλο του τεράστιου δημόσιου τομέα. Κι εξηγώ
  Κατ’αρχήν για ποιους φορείς μιλάμε? Δεν ξέρει κανείς πόσοι και ποιοι είναι?
  Γιατί να έχει ο καθένας τους δικό του site που ενας θεός ξέρει πώς στήθηκε, πώς ελέγχεται/συντηρείται και πώς αλλάζει?
  Προτείνω λοιπόν να υπάρχει ενα μόνο site (στυλ europa.eu) μία μόνο βάση δεδομένων. Και απο κάτω δεντρική παρουσίαση ανάλογη με την πραγματική οργανωτική δομή. Ετσι μπορεί και να μάθουμε τελικά ποιοι είναι οι δημοσιοι φορείς.
  Που σταματάει όμως αυτό το δέντρο? Στο υπουργείο γεωργίας?Στην διεύθυνση δασών? Στο δασαρχείο Θεσσαλονίκης? στον απλό υπάλληλο?
  Η απάντηση θα εξαρτηθεί από το τί εννοούμε πράξη της διοίκησης. Προφανώς δεν είναι μόνο οι νόμοι και οι υπουργικες αποφάσεις. Ο αποχαρακτηρισμός μιας δασικής έκτασης ιδιώτη ή το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού προφανώς είναι πραξη διοίκησης με εμφανή ανάγκη διαφάνειας. Αρα πάμε αναγκαστικά σε επίπεδο υπογραφής.
  Ποιο ΦΥΣΙΚΟ πρόσωπο όμως θα βάζει αυτήν την ηλεκτρονική υπογραφή και τί θα γίνει με τις περιβόητες συναρμοδιότητες?
  Οσοι έχουμε κάνει έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ξέρουμε ότι τελικά όλα κολάνε στο ποιος θα τα ενημερώνει καθημερινά. Διαφωνώ κάθετα με την δημιουργία ακόμη μιας υπηρεσίας που θα κάνει την δουλειά των υπολοίπων. Εδώ χρειάζεται μιά ΤΕΡΑΣΤΙΑ πολιτική απόφαση οτι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ στην χρήση αυτού του ΕΝΙΑΙΟΥ συστήματος. Η εμπειρία από τις εφορίες έχει δείξει ότι αυτό είναι εφικτό.
  Τώρα σχετικά με την συμμετοχή των πολιτών μη ξεχνάμε ότι δεν ζούμε στην Αθηναική Δημοκρατία. Η ευθύνη παραμένει στον κρατικό λειτουργό όσα επίπεδα διαβούλευσης και να βάλουμε.

 13. Ο/Η Πετρος λέει:

  Δυστυχως στη δημοκρατια μας η ψηφος ολων μετραει το ιδιο.
  Η δημόσια διαβούλευση ειναι επικινδυνο βημα σε μια πολιτεια οπου η καταχρηση-χειραγωγηση-απαξιωση ειναι βιωμα ολων μας και πολυ δυσκολο να απαλειφθει.Η ωριμοτητα του Ελληνα απεχει πολυ απο αυτο που θα οριζοταν σαν αρκετη να αποφασισει ανεπηρεαστος απο το μικροκοσμο που κλειδωθηκε τα τελευταια 30 χρονια και επηρεαζει καθε λειτουργια του.
  Επομενως πρωτα πολιτικη και κοινωνικη μορφωση και μετα βλεπουμε

 14. Ο/Η panagiotisp λέει:

  Αγαπητέ Ασημάκη συμφωνώ με τη διατύπωση του προβλήματος αφού πράγματι 30 άτομα σε έναν διαδικτυακό διάλογο μπορεί να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, όπως αποδείχθηκε και στη διαδικτυακή διαβούλευση επί Obama στην Αμερική. Από την άλλη όμως, η ιδέα του «κλειστού αριθμού πολιτών» είναι ενάντια στην όλη φιλοσοφία της ανοικτής διαβούλευσης. Η «κλειστή» λίστα ατόμων κατά κάποιο τρόπο διαιωνίζει το σημερινό αποτυχημένο μοντέλο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.

  Η εναλλακτική λύση που συζητείται είναι δυνατότητα να μπορούν να συμμετέχουν στον διάλογο οι πολίτες σε ανοικτές ομάδες που εκπροσωπούνται από κοινά γραπτά αιτήματα. Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει από το διαδίκτυο με τη λογική που οργανώνονται οι ομάδες (Groups) σαν αυτά που βλέπουμε στο Facebook. Στο παράδειγμα που προανέφερες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δυο ομάδες πολιτών, οι μεν που θέλουν την ιδιώτευση των γιατρών και οι άλλοι που διαφωνούν. Την τελική απόφαση θα την πάρει η πολιτική ηγεσία η οποία κρίνεται στις εκλογές. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει όλες οι σχολές σκέψεις να αποκτήσουν φωνή σε νέους «ανοικτούς» θεσμούς διαλόγου των κοινωνικών εταίρων που προέρχονται από τα σπλάχνα των πολιτών.

 15. Ο/Η Ασημάκης λέει:

  Εχω μια παρατήρηση. Η έκφραση «Να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες» είναι προφανώς για λόγους δημοκρατίας της γνώμης. Στην πράξη όμως ελάχιστοι θα μπουν στον κόπο να ασχοληθούν με την ανάγνωση και την έκφραση απόψεων. Υπάρχει κίνδυνος να είναι τόσο λίγοι που θα μπορούν δυνητικά να δημιουργήσουν ένα πυρήνα αντίδρασης ή και πίεσης, ειδικά σε νομοσχέδια που αφορούν εξειδικευμένα θέματα ή ειδικές ομάδες πολιτών.
  Για παράδειγμα, ίσως ελάχιστοι να ασχοληθούν με ένα νομοσχέδιο που θα επιχειρεί να απαγορεύσει τους πανεπιστιμιακούς ιατρούς να ιδιωτεύουν. Γιατί ίσως δεν αγγίζει (εκ πρώτης όψεως) τον απλό πολίτη. Έτσι μια μικρή ομάδα 30 ανθρώπων θα μπορεί να διαμορφώσει πίεση για μή ψήφιση ή για ευνοϊκές μεταβολές.
  Γι’αυτό ισως θα έπρεπε να είναι ένας μεγάλος μεν αλλα κλειστός αριθμός πολιτών, εκπροσώπων απο πολλές τάξεις, επαγγέλματα κ.λ.π.

 16. Ο/Η almel λέει:

  Το πρόβλημα που επισημαίνεις Θεόδωρε είναι σύνθετο και εξαιρετικά κρίσιμο για να πιάσει πραγματικά τόπο ή όλη προσπάθεια. Μόνο η παρουσίαση των νομικών πράξεων σε απλά καθημερινά Ελληνικά θα μειώσει τους αποκλεισμούς και θα προάγει την φιλική εξυπηρέτηση και συμμετοχή του πολίτη.

 17. θα ήθελα να επισημάνω εδώ ένα εν δυνάμει πρόβλημα που θα προκύψει.Αυτό της καταληπτότητας των αναφερομένων.
  Είναι γεγονός ότι όλοι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την γλώσσα της δημόσια διοίκησης αλλά και αυτή η συρροή νόμων,διατάξεων,υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων δημιουργούν μια ακατάληπτη γλώσσα αλλά και αδυναμία του μέσου πολίτη να αντιληφθεί το κύριο μέρος αλλά και την λεπτομέρεια τους που είναι πάντα σημαντική.Έτσι αναγκάζεται να καταφεύγει σε «ειδικούς» που θα του κάνουν την δουλειά, που τις περισσότερες φορές είναι πολύ απλές, με αποτέλεσμα ο συρφετός των διαμεσολαβητών να αυξάνεται. Θα πρέπει λοιπόν εκτός από τις βαρύγδουπες και πομπώδεις αποφάσεις να υπάρχουν παράλληλα πρακτικά παραδείγματα που να επεξηγούν και να βοηθούν στην κατανόηση τους.

Γράψτε απάντηση